FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
 
Tancar
 
CONSELLS PEL CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE

El mosquit tigre afecta ja a nombroses poblacions de Catalunya i a Sant Quirze ja se n'ha detectat de manera generalitzada. El mosquit tigre nidifica en masses d'aigua artificials petites, estancades i tancades que els recorda el seu hàbitat original, com bidons, gerros, plats de testos, cubells o altres tipus de recipients. El millor sistema per prevenir-ne la presència és evitant la nidificació i el desenvolupament de les larves, eliminant els reservoris d'aigua que es troben als jardins, terrasses o balcons.

Consells per evitar la seva proliferació:

 • Cobrir, buidar o posar boca avall qualsevol recipient que estigui a l'exterior que pugui acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, etc.

 • Tapar o cobrir amb tela mosquitera espessa els recipients d'aigua que no es pugin treure, de forma que els mosquits adults no hi puguin posar els ous.

 • Treure els plats de sota els testos, i si no és possible, buidar-los quan l'aigua s'hi acumuli.

 • Canviar l'aigua setmanalment a les plantes que viuen en aigua acumulada per evitar que hi creixin larves.

 • Evitar acumulacions d'aigua en zones de drenatge o canals de desguassos, eliminant qualsevol obstrucció al flux d'aigua.

 • Mantenir el terrenys exteriors anivellats, per tal que l'aigua corri. Cobrir forats i depressions on s'hi pugui acumular aigua.

 • Buidar les piscines de plàstic, inflables o similars cada 3 o 4 dies i, si no s'han d'utilitzar, retirar-les.

 • Vigilar els abeuradors d'animals: canviar l'aigua dels plats d'animals domèstics sovint i vigilar els abeuradors per tal que no s'hi desenvolupin larves.

 • Assegurar que pous, cisternes, tancs o barrils d'aigua estiguin degudament coberts.

 • Tapar els forats dels troncs i branques, omplir-los de sorra o vigilar que no s'hi acumuli aigua.

 • Evitar la presència continuada d'altres objectes que en general puguin acumular aigua de pluja, com ara joguines sense utilitzar.

La seva picada no representa cap perill per a la salut. En cas de picada, renteu-vos i desinfecteu bé la zona. El tractament és simptomàtic, però en cas de persistència de les molèsties consulteu el vostre metge

 
blog comments powered by Disqus