Federació d'Associacions de Veïns de Sant Quirze

LES RIERES

Riera Can Pallàs
Can Ponsich
Font de Can Barra
La xarxa hidrogràfica de Sant Quirze no està marcada pel pas de cap riu de gran cabal, sinó per les dues rieres que reben les aigües de petits torrents que baixen de la Serra de Galliners.
La part oest pertany a la conca del riu Llobregat. Les aigües que baixen per aquest costat s'ajunten i formen els torrents de Can Llobateras, Can Corbera i Can Ferran, les quals porten l'aigua fins la riera de Rubí, anomenada riera de les Arenes al seu pas per Terrassa.
Les aigües que baixen per la vessant est, pertanyen a la conca del riu Besòs. Aquesta part de la xarxa esta vertebrada per la riera de Barbau, formada per la unió de les rieres de la Betzuca (neix a Sant Llorenç de Munt) i de la Gripia (neix a la Font de l'Espardanyera a Matadepera). Al seu pas pel nucli principal del poble se li uneixen les aigües de torrents i rierols, com els de la Bigorra, de la font del Pont, Can Feliu, Can Barra i finalment les del torrent de Can Camps, per desguassar al riu Sec.
Al nucli de Les Fonts, es van arribar a formar basses i tolls d'aigua i en alguns casos, es van instal·lar taules de pedra per oferir espais de lleure. Una de les fonts que va donar nom al nucli de Les Fonts era una que, amb cinc sortidors d'aigua estava situada sota la masia de Can Falguera que ha estat origen d'aquest nucli.
>La riquesa hídrica de Sant Quirze s'ha perdut quasi en la seva totalitat, com a conseqüència de la urbanització i la desforestació i a l'abandonament de les masies, però sobre tot per l'abocament de terres als punts de captació d'aigua.


Informació gentilessa del Grup d'Investigació i Història de Sant Quirze (GIHSQ)